Algemene voorwaarden De Groen & Van Lint Advocaten

Download Algemene Voorwaarden als PDF

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan de maatschap De Groen & Van Lint Advocaten. Deze maatschap, verder: De Groen & Van Lint Advocaten, bestaat uit aangesloten besloten vennootschappen (praktijkvennootschappen).
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan De Groen & Van Lint Advocaten te zijn gegeven, en niet aan een aan De Groen & Van Lint Advocaten verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan De Groen & Van Lint Advocaten verbonden persoon. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van De Groen & Van Lint Advocaten leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door De Groen & Van Lint Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het voor De Groen & Van Lint Advocaten van toepassing zijnde eigen risico.
 4. Als De Groen & Van Lint Advocaten aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (Avb) van De Groen & Van Lint Advocaten, te vermeerderen met het voor De Groen & Van Lint Advocaten van toepassing zijnde eigen risico.
 5. Als om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op een uitkering, dan is de aansprakelijkheid van De Groen & Van Lint Advocaten beperkt tot een maximum van € 5.000,00.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met aansprakelijkheid van De Groen & Van Lint Advocaten hiervoor.
 7. Als De Groen & Van Lint Advocaten bij de uitvoering van de opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is De Groen & Van Lint Advocaten tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt.
 8. Niet alleen De Groen & Van Lint Advocaten maar ook iedere aan De Groen & Van Lint Advocaten verbonden of vroeger verbonden persoon, met inbegrip van de (direct of indirect) bestuurders van verbonden vennootschappen, alsmede hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 9. De uit het vorenstaande voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Groen & van Lint Advocaten.
 10. De Groen & Van Lint Advocaten en de Stichting Derdengelden De Groen & Van Lint Advocaten kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich houden. De Groen & Van Lint Advocaten en de Stichting Derdengelden De Groen & Van Lint Advocaten zullen deze gelden storten bij een bank die door De Groen & Van Lint Advocaten wordt verkozen. De Groen & Van Lint Advocaten en de Stichting Derdengelden De Groen & Van Lint Advocaten zijn niet aansprakelijk als de uitgekozen bank haar verplichtingen niet nakomt.
 11. De Groen & Van Lint Advocaten is als gevolg van regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
 12. Op de rechtsverhouding tussen De Groen & Van Lint Advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter in het arrondissement waarin De Groen & Van Lint Advocaten is gevestigd is in eerste instantie bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen De Groen & Van Lint Advocaten en een opdrachtgever.