Blog

Modern werkgeversgezag: Uber is werkgever!

Enkel een digitaal prikbord? Online bedrijven die via een app of website eten laten bezorgen, een taxi of een klusjesman regelen zijn niet meer weg te denken. Deze platforms hanteren vaak onorthodoxe werkwijzen en zijn daardoor niet eenvoudig te vergelijken met een “traditioneel” bedrijf of werkgever. Met behulp van verzamelde data en algoritmes brengen ze…Lees meer

Punitive damages? Niet in Nederland!

De bekende punitive damages, een vergoeding die strekt tot vergelding van het onrecht en tot preventie van toekomstig onrecht, voelen best lekker aan in situaties waarin een ander zich echt schaamteloos heeft gedragen! Zo af en toe wordt daarom een poging gedaan die punitive damages (bekend van onder meer het te hete kopje koffie bij…Lees meer

Transitievergoeding van € 704.295,03! Hoe is dat mogelijk?

Sinds 1 juli 2015 kent het Nederlandse arbeidsrecht de transitievergoeding. Die bedraagt maximaal € 81.000,- (van jaar tot jaar geïndexeerd) of “een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag”. Enigszins opmerkelijk is dan ook de uitspraak van de rechtbank Amsterdam (geen kantonrechter; het betrof hier een statutair bestuurder) van 15 april 2021…

Arbeidsovereenkomst? Is dat wel de bedoeling?

Veelvuldig worden overeenkomsten gesloten, mondeling of schriftelijk, genaamd “overeenkomst van opdracht” of “stage-overeenkomst” of een andere benaming, waarvan achteraf kan worden gezegd dat het eigenlijk om arbeidsovereenkomsten gaat. Wordt een dergelijke overeenkomst gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst dan is dat het entreebiljet naar ontslagbescherming, transitievergoeding, doorbetaling bij ziekte, enzovoort. Het is dus belangrijk te weten of partijen…Lees meer