Privacyverklaring

INLEIDING

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG brengt meer verplichtingen mee voor organisaties die gegevens verwerken. Men moet met documenten kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen (‘accountability’). De maatschap De Groen & Van Lint Advocaten (hierna: “DGVL”) voldoet aan alle vereisten. Dat kunt u nalezen in onderstaande privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING DE GROEN & VAN LINT ADVOCATEN

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens (hierna: “gegevens”) van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die contact met ons hebben. DGVL is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, en betracht daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. DGVL respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens verwerken wij, en met welk doel?

Indien u een opdracht aan DGVL verstrekt, verwerkt DGVL uw gegevens. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens. Verder gaat het om gegevens die relevant zijn voor de goede uitvoering van de opdracht, waaronder gegevens die nodig zijn voor de facturering, maar soms ook om gegevens in verband met marketing- en communicatie activiteiten of in verband met werving en selectie. Soms worden er ook gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt in verband met deze doeleinden. DGVL kan de opdracht niet uitvoeren zonder verwerking van uw gegevens, en vraagt daarom uw toestemming voor het verwerken daarvan (zie de opdrachtbevestiging). U geeft uw toestemming door die opdrachtbevestiging. Voorts, sommige gegevens worden door een betrokkene op eigen initiatief of in het kader van de dienstverlening aan ons verstrekt en ook wel worden gegevens door derde partijen, waaronder wederpartijen, aan ons kenbaar gemaakt of zijn die via openbare bronnen aan ons bekend geworden. Bij het verwerken van gegevens anders dan na verkregen toestemming gebeurt verwerking op basis van:

  • wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • gerechtvaardigd belang.

DGVL verwerkt geen gegevens afkomstig van bezoek aan onze website (cookies, IP-adressen et cetera). Het kan wel voorkomen dat DGVL uw e-mailadres gebruikt om u af en toe een nieuwsbrief te sturen of om u uit te nodigen voor een evenement. Indien u deze berichten of uitnodigingen niet wenst te ontvangen kunt u dat bij ons aangeven.

Hoe lang bewaart DGVL uw gegevens?

DGVL bewaart het dossier met alle stukken, correspondentie en andere gegevens ter uitvoering van de opdracht in beginsel tot zeven jaar na afloop van de opdracht. Het dossier wordt na de (actieve) behandeling in een archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep en aan de wettelijke bewaartermijnen. De administratie wordt bewaard conform de fiscale bewaarplicht (zeven jaar na afloop van het boekjaar). In het algemeen geldt: DGVL bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Met wie delen wij uw gegevens, en hoe worden uw gegevens beveiligd?

Uw gegevens worden deels opgeslagen in een digitaal dossier, en worden dus verwerkt door onze ICT-provider. DGVL heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Ook onze ICT-provider heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen. Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten vindt u in de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG. Het gaat daarbij onder andere om:

  1. het recht op inzage in uw gegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. het recht op rectificatie van uw gegevens.
  3. het recht om uw gegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Tot slot, op de website(s) van DGVL zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn. DGVL houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen

Voor vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer 0252-240780 en e-mail: info@dgvl.nl.

Deze privacyverklaring is op 24 mei 2018 vastgesteld.