Corona-maatregelen voor de ondernemer

Wat voorlopig vaststaat:

Werktijdverkorting

Op 17 maart 2020 om 18.45 uur is de regeling werktijdverkorting formeel beëindigd. Opvolger: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): drie maanden loonkostensubsidie (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten. Voorwaarden:

 • Werkgever mag voor zijn werknemers géén ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvragen tijdens de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht minimaal 20% omzetverlies.
 • Aanvraag geldt voor een periode van drie maanden. Eenmalige verlenging mogelijk met nog eens drie maanden (eventueel onder voorwaarden).
 • De regeling betreft omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Voorbeelden:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot verstrekken ad 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
Lopende aanvragen worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling

Overige maatregelen

Naast de NOW-regeling zijn de volgende maatregelen aangekondigd:

 • 30%-regel premiedifferentiatie geldt (tijdelijk) niet in bepaalde sectoren
  Op grond van de premiedifferentiatieregeling moesten werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Problematisch in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is. De regeling wordt aangepast.
 • Uitstel tot 1 juli administratie “schriftelijke arbeidsovereenkomst” premiedifferentiatie
  Werkgevers zouden tot 1 april 2020 de tijd hebben om de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd over te leggen voor werknemers in vaste dienst (de zogenoemde coulanceregeling). Omdat dit niet voor alle werkgevers mogelijk zal zijn wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Het coulanceregime zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.
 • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  Zelfstandigen/zzp’ers kunnen drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Die vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald! In deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers géén vermogens- of partnertoets!
 • Uitstel belastingbetaling
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (BTW).
 • Verruiming garantiefonds
  Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits / Borgstelling Land- en tuinbouw / toeristenbelasting en cultuursector / overleg over compensatie getroffen sectoren
  Wordt vervolgd.

De Groen & Van Lint Advocaten staat klaar voor advies.

Call Now Button