Corona: NOW-subsidie voor werkgevers

Op 2 april 2020 is de eerder aangekondigde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) in werking getreden. Nu is duidelijk wanneer men in aanmerking komt voor deze NOW-regeling en hoe de loonsubsidie wordt berekend.

Hieronder vindt u een overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-regeling.

Voorwaarden voor toekenning van de NOW-subsidie

 • Werkgevers ontvangen een vergoeding voor de loonkosten gedurende drie maanden met een maximum van 90% van de totale loonsom. De 90% is een maximumpercentage dat bij een omzetdaling van 100% wordt uitgekeerd. Bij een lagere omzetdaling wordt de subsidie proportioneel verlaagd.
 • De subsidieaanvraag kan vanaf maandag 6 april 2020 worden ingediend bij het UWV (met het voorbehoud dat het UWV dit logistiek op tijd rond krijgt). De aanvraag moet uiterlijk 31 mei 2020 worden ingediend.
 • Als positief op de aanvraag is beslist wordt, verdeeld over 3 termijnen, een voorschot van 80% van de subsidie betaald. Voor de berekening van het voorschot wordt de loonsom over de maand januari 2020 gehanteerd. Het UWV beslist in beginsel binnen 13 weken, maar gestreefd wordt naar beslissing (en eventueel betaling eerste termijn) binnen 2-4 weken na aanvraag. De definitieve hoogte van de subsidie wordt later vastgesteld.
 • Er dient sprake te zijn van een omzetdaling van minstens 20%.
 • De omzetdaling wordt berekend door de omzet over de direct bij aanvraag te kiezen aaneengesloten driemaandsperiode (de zogenoemde “meetperiode”) te vergelijken met de gemiddelde omzet per kwartaal over het jaar 2019. Werkgevers moeten direct al bij de aanvraag kiezen of zij de omzetdaling berekenen over de meetperiode van drie aaneengesloten maanden, startend op OF 1 maart, OF 1 april, OF 1 mei 2020. De keuze voor een periode moet u direct bij de aanvraag doen. U kunt de keuze niet achteraf opgeven en ook niet achteraf wijzigen.
 • De omzetdaling wordt berekend op groepsniveau van de bedrijven van de werkgever. Een onderneming die in een moeder-dochtermaatschappijverhouding zit wordt behandeld als ware zij een groep. Concernonderdelen die niet in Nederland zijn gevestigd en tevens geen in Nederland verzekerd SV-loon hebben, mogen niet worden betrokken bij de berekening van de omzetdaling.
 • De subsidie geldt niet alleen voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, maar ook voor ‘flex-werknemers’ zoals oproep- en uitzendkrachten. U bent niet de formele werkgever van ingeleende (uitzend- en gedetacheerde) krachten en ook niet van ZZP-ers, en daarvoor ontvangt u dan ook geen subsidie.

De te vermelden gegevens bij de aanvraag

 1. De procentuele verwachte omzetdaling;
 2. De aaneengesloten driemaandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht (zie ook hierboven);
 3. Het loonheffingsnummer;
 4. Het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt;
 5. Indien de werkgever een WTV-aanvraag had ingediend, dient het dossiernummer van die aanvraag te worden vermeld.

Berekening van de hoogte van de subsidie

De NOW-subsidie wordt berekend met de volgende formule:

A x B x 3 x 1,3 x 0,9

Toelichting:

 • A = het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling;
 • B = de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald (met een plafond per werknemer van een maandloon van € 9.538,00, het meerdere komt niet voor subsidie in aanmerking);
 • 3 = drie maanden;
 • 1,3 = er geldt een forfaitaire opslag van 30% voor alle aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen;
 • 0,9 = de subsidie bedraagt maximaal 90% (bij een omzetdaling van 100%).

Verplichtingen gedurende subsidieperiode

 1. Er wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden (de werkgever dient zich aldus zoveel mogelijk in te spannen om de dienstverbanden van de werknemers voort te zetten). Dit is geen resultaatsverbintenis. Bij een toegestane beëindiging van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld in de proeftijd of bij het niet-verlengen van een bepaalde-tijd-contract, of met een vaststellingsovereenkomst) voldoet de werkgever vermoedelijk nog steeds aan die inspanningsverplichting.
 2. Van de werkgever wordt verlangd dat hij in de periode 18 maart tot en met 31 mei 2020 géén ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV indient. Als de werkgever toch bij het UWV ontslagaanvragen indient (ongeacht of het UWV wel of geen toestemming geeft) is de sanctie dat het loon van de betreffende werknemer plus een verhoging van 50% in mindering wordt gebracht op de subsidie. Andere soorten van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (anders dan “bedrijfseconomisch via het UWV”) zijn nog steeds zonder sanctie toegestaan.
 3. De werkgever dient de subsidie uitsluitend te gebruiken voor de betaling van de door hem verschuldigde loonkosten;
 4. De werkgever is verplicht de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of, bij ontbreken daarvan, de werknemers te informeren over de subsidieverlening;
 5. De werkgever dient een zodanig controleerbare administratie te voeren, dat de gegevens waarop de subsidieverlening is gebaseerd tot 5 jaar na vaststelling subsidie kunnen worden ingezien;
 6. De werkgever is verplicht onverwijld en schriftelijk de minister te informeren over omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de beslissing tot wijziging of intrekking van de subsidie;
 7. Binnen 24 weken na afloop van de subsidieperiode dient de werkgever een definitieve opgave te doen van de omzetdaling, inclusief accountantsverklaring;
 8. Indien aan de werkgever een loonkostensubsidie door de gemeente is toegekend (t.b.v. het in dienst nemen van een persoon met een ziekte of handicap), dient de werkgever de betreffende gemeente te informeren over de NOW-subsidie (zodat dubbele financiering wordt voorkomen).

Let op! Als een werkgever niet aan deze verplichtingen voldoet, kan het UWV het verstrekte voorschot opschorten of terugvorderen.

Tot uw dienst

Ons kantoor heeft een rekentool in Excel ontwikkeld waarmee u zelf snel kunt zien en berekenen of en in hoeverre u gebruik kunt maken van de NOW, en wat de hoogte van de subsidie zal zijn.

Deze DGVL-NOW-rekentool is alleen beschikbaar op aanvraag voor cliënten.

De Groen & Van Lint Advocaten staat verder klaar om u van dienst te zijn, ook los van het bovenstaande. Wilt u meer advies, dan staan we u graag bij met raad en daad.
Recht voor uw Zaak!

Call Now Button