Blog

Transitievergoeding van € 704.295,03! Hoe is dat mogelijk?

Sinds 1 juli 2015 kent het Nederlandse arbeidsrecht de transitievergoeding. Die bedraagt maximaal € 81.000,- (van jaar tot jaar geïndexeerd) of “een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag”. Enigszins opmerkelijk is dan ook de uitspraak van de rechtbank Amsterdam (geen kantonrechter; het betrof hier een statutair bestuurder) van 15 april 2021…

Arbeidsovereenkomst? Is dat wel de bedoeling?

Veelvuldig worden overeenkomsten gesloten, mondeling of schriftelijk, genaamd “overeenkomst van opdracht” of “stage-overeenkomst” of een andere benaming, waarvan achteraf kan worden gezegd dat het eigenlijk om arbeidsovereenkomsten gaat. Wordt een dergelijke overeenkomst gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst dan is dat het entreebiljet naar ontslagbescherming, transitievergoeding, doorbetaling bij ziekte, enzovoort. Het is dus belangrijk te weten of partijen…Lees meer

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA); eerste uitspraken

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is per 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA vergroot de mogelijkheden voor een noodlijdend bedrijf om tot een herstructurering te komen buiten een faillissement om. Tot 1 januari jl. waren er eigenlijk maar twee mogelijkheden: een doorstart, al dan niet in faillissement, en een dwangakkoord. Beide alternatieven…Lees meer

Verdeling nalatenschap na 45 jaar

In 1975 overleed een weduwe, moeder van negen kinderen, oma en inmiddels overgrootmoeder en over-overgrootmoeder. De nalatenschap bevat een aantal verhuurde panden en de kinderen, erfgenamen, ruziën hierover in verschillende rechtszaken…